شکایت

آدرس: اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی - شرکت نوساز محاسب.
جهت هر گونه شکایتی با استفاده از موارد ذیل شکایت خود را مطرح کنید :
تلفن بخش فروش: 33932446-031
تلفن بخش پشتیبانی : 8-33932447-031
تلفن بخش مدیریت : 33932449-031
http://www.nosazco.com
ایمیل: info@nosazco.com


فرم تماس با شرکت برای ثبت درخواست

درباره سامانه

مدیریت سامانه عوارض خودرو و امکان ایجاد محیط مناسب ، سریع ، امن ، با تکریم ارباب رجوع و ایجاد محیط یکپارچه و یکسان بر اجرای قوانین و آیین نامه های مربوط در سطح شهرداری های کشور تهیه و تقدیم می گردد.

اطلاعات تماس

تلفن:03133932446
ایمیل: info@nosazco.com
سایت: www.nosazco.com

اصفهان
شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
شرکت نوسازمحاسب